این وبسایت هیچگونه ارتباط محتوایی یا مالکیتی با کلیه اشخاص، موسسات و شرکتها و سازمانهایی که دارای نام مشابه با آدرس این وبسایت هستند ندارد.

متقاضیان میتوانند درخواست و پیشنهاد خود را به ایمیل مالک قانونی وبسایت (آقای موزونی) ارسال نمایند :

irnic@chmail.ir
2/9/2020 8:55:50 PM